LỊCH KHAI GIẢNG

(cập nhật ngày 24/03/2019)
Tên lớp Độ tuổi Thời lượng Học phí Khai giảng Lịch học Sĩ số
Phương Mai
Busy Bees Club (Wed, Fri)4 - 910 buổi17:00-18:15 T4, T618
Junior Mini A** (C22)3- 636 giờ (18 buổi)16:00-18:00 Thứ Bảy18
Meet-and-Greet** (C02)1.5 - 3.530 giờ (20 buổi)16:30-18:00 Chủ Nhật 15
Junior Mini B** (C20)3 - 636 giờ (18 buổi) 9:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior 2A (C12)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 18:30-20:00 T2, T6 18
Junior 1C (C15)6 - 10 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 18:30-20:00 T3, T5 18
Junior 1A (C26)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 18:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior Mini C (C17)3 - 6 36 giờ (18 buổi) 18:30-20:30 Chủ Nhật 18
Junior 3A (C03)7 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) 16:15-18:15 Chủ Nhật 18
Junior 1A (C28)6 - 1036 giờ (22 buổi + 1 Outing) 18:30-20:00 T4, T6 18
Junior 1A (C27)6 - 1036 giờ (16 buổi + 1 Outing) 9:30-11:30 Chủ Nhật 18
Junior 1C (C16)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 9:30-11:30 Thứ Bảy 18
Junior 2B (C09)7 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 16:15-18:15 Thứ Bảy 18
Pre-Junior 2A (C09)6 - 10 36 giờ (16 buổi + 1 Outing) 9:30-11:30 Chủ Nhật 18
Times City
Junior Mini B (C01)3-536 giờ (24 buổi) 18:45-20:15 T7, CN18
Junior 1A (C01)6 - 8 36 giờ (22 buổi + 1 Outing) 18:45-20:15 T4, T6 18
Private class | Minh Anh (20/2)3 - 8 10 buổi18:00 - 18:30 T41
Lọc: