Phát âm

Phân biệt âm /s/ và âm /z/

 

Trong tiếng Anh, có thể cùng một ký tự nhưng có thể có cách phiên âm khác nhau khi nó thuộc những từ khác nhau. Khi phiên âm 2 âm /s/ và /z/ rất dễ nhầm lẫn. YES! sẽ giúp các bạn đi tìm chiêu thức hoá giải vấn đề này qua bài viết dưới đây.

 

Để bắt đầu bài học, mời các bạn cùng tự đọc to những từ có chứa âm /s/ và /z/ trong bảng sau để ôn lại những gì đã học ở các bài học trước và tự mình làm phép so sánh giữa hai âm trước khi thật sự tham gia bài học.

Chú ý: Các bạn có thể nhìn hình ảnh để đoán nghĩa của từ

 

Ass

His

Hiss

Whizz

Face

Rays

race

fizz

 

Một số cách phát âm của /s/ và /z/

 

A. Những ký tự thường được đánh vần /s/

 

-  Những ký tự thường xuyên được đánh vần là /s/

S

sad /sæd/ , show /∫ou/, see / si:/, bis /bis/

SS

class /klɑ:s/, glass /glɑ:s/, grass /grɑ:s/

C

place /pleis/, space /'speis/, race /reis/

 

 

-  Những ký tự thỉnh thoảng được đánh vần là /s/

SC

science /'saiəns/, scream /skri:m/, scabious /'skeibiəs/

X

có thể được đánh vần là /s/ (mix /miks/)

 

Chú ý: Tuy nhiên không phải khi nào S cũng được đánh vần là /s/ (sugar /'∫ugə/, rise /raiz/, crisis / 'kraisis/).

 

B. Những ký tự thường được đánh vần /z/.

 

-  Những ký tự thường xuyên được đánh vần /z/

 Z: zero /'ziərou/, zambo /'zæmbou/, zap /zæp/, zeal /zi:l/

 S: rose /rouz/, nose /nouz/, gloves /glʌv/

 

-  Những ký tự thường được đánh vần /z/

 ZZ: buzz /bʌz/, frizzle /'frizl/

 SS: scissors /'sizəz/

 X có thể được đánh vần là /gz/ (exact /ig'zækt/)

 

Chú ý: Đối với những từ có –SE ở cuối câu thường được đánh vần là /z/ (rise /raiz/, brise-bise /'bri:z'bi:z/)


Trong ngữ pháp tiếng Anh, việc phát âm có thể ảnh hưởng đến từ loại bởi vì trong một số trường hợp mỗi cách phát âm khác nhau có thể quy định từ loại khác nhau. Ví dụ như với các từ sau:

-  Use

 Use /ju:s/ là một danh từ

 Use /'ju:z/ là một động từ

 

-  Close

 Close / klous/ là một tính từ

 Close/ klouz/ là một động từ

 

-  House

House /haus/ là một danh từ

House /hauz/ là một động từ

 

Chúc các bạn học tốt và sở hữu “giọng chuẩn” khi phát âm hai âm /s/ và /z/!

Đăng ký
"Tạm biệt những lo lắng về tiếng anh cho con bạn"